ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι 15 Αρχές δημοσίευσης των Δημόσιων Δεδομένων

Οι Αρχές για το «άνοιγμα» των Δημόσιων Δεδομένων:

opendata-u

1. Η πολιτική και η πρακτική των δημοσίων δεδομένων θα πρέπει να καθοδηγείται σαφώς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που θέλουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το ποια δεδομένα απελευθερώνονται, πότε και με ποια μορφή.
2. Τα Δημόσια δεδομένα, θα δημοσιεύονται σε επαναχρησιμοποιήσιμη και σε αναγνώσιμη μορφή από τις μηχανές.
3. Τα Δημόσια δεδομένα θα κυκλοφορούν κάτω από την ίδια ανοικτή άδεια που επιτρέπει την ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορικής επαναχρησιμοποίησης.
4. Τα Δημόσια δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και εύκολο να βρεθούν μέσω ενός ενιαίου, εύκολου στη χρήση, διαδικτυακού σημείου πρόσβασης.
5. Τα Δημόσια δεδομένα θα δημοσιεύονται με τη χρήση ανοικτών προτύπων, ακολουθώντας πρότυπα της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού [World Wide Web Consortium (W3C)].
6. Τα Δημόσια δεδομένα διαφορετικών κυβερνητικών υπηρεσιών σχετικών με το ίδιο θέμα, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με τις ίδιες τυποποιημένες μορφές και με τους ίδιους ορισμούς.
7. Τα Δημόσια δεδομένα, τα οποία βρίσκονται υπό τους δικτυακούς τόπους της κυβέρνησης, θα δημοσιεύονται σε επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή.
8. Τα Δημόσια δεδομένα, θα πρέπει να είναι έγκαιρα και αναλυτικά.
9. Είναι αναγκαία η γρήγορη απελευθέρωση των δεδομένων και η κατόπιν συνεχής εργασία, ώστε να είναι διαθέσιμα σε ανοιχτά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μορφών δεδομένων.
10. Τα Δημόσια δεδομένα θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα, για χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.
11. Τα Δημόσια δεδομένα θα είναι διαθέσιμα χωρίς αίτηση ή εγγραφή του χρήστη, και χωρίς να απαιτούνται τα στοιχεία του χρήστη.
12. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να ενθαρρύνουν ενεργά την επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων δεδομένων τους.
13. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να διατηρούν και να δημοσιεύουν καταλόγους των δεδομένων που κατέχουν.
14. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να δημοσιεύουν τα σχετικά μεταδεδομένα για τα σύνολα των δεδομένων τους και αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω ενός ενιαίου διαδικτυακού σημείου πρόσβασης.
15. Τέλος οι δημόσιοι φορείς, θα πρέπει να δημοσιεύσουν τις υποστηρικτικές περιγραφές των μορφών προέλευσης καθώς και τη σημασία των δεδομένων.

Πηγή: https://www.gov.uk

Leave a Comment