ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα: Ξεκλειδώνοντας την καινοτομία και τις επιδόσεις

open-data-strategyH χρήση των ανοιχτών δεδομένων:

  • Έχει μια μεγάλη δυνητική οικονομική αξία από τα οφέλη της, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αποτελεσματικότητας, των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και του πλεονάσματος του καταναλωτή (εξοικονόμηση κόστους, ευκολία, καλύτερα προϊόντα)
  • Αυξάνει την επιρροή των Big Data με τη δημιουργία διαφάνειας, παρουσιάζοντας μεταβλητότητα, και επιτρέποντας τον πειραματισμό. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να ταξινομήσουν τον πληθυσμό και συνεπώς, να προσαρμόσουν τις δράσεις τους. Αντικαθιστούν ή υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων, ώστε να προωθούνται καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες
  • Δημιουργεί πολλαπλές επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως η δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να βελτιώσουν τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ώστε να προωθηθούν καινοτόμες επιχειρηματικές γραμμές παραγωγής σε ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις
  • Ακόμη μεγαλύτερη ωφέλεια των καταναλωτών από αυτή των επιχειρήσεων, με τη δημιουργία και τη διαφάνεια των τιμών των προϊόντων, καθώς και με νέα κανάλια για την παροχή πληροφοριών που βελτιώνουν την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων)
  • Συνεπάγεται επιχειρηματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της φήμης που σχετίζεται με την ενδεχόμενη απελευθέρωση των αρνητικών πληροφοριών για την επιχείρηση. Η πιθανή αντίδραση των καταναλωτών από την λανθασμένη χρήση των ανοικτών δεδομένων από τις επιχειρήσεις(για παράδειγμα, στις διαφημίσεις που στοχεύουν απευθείας στους καταναλωτές, ακολουθώντας δραστηριότητες κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης). Επίσης, η ακούσια απελευθέρωση των εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως τα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης
  • Απαιτεί από τις κυβερνήσεις να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών για τον μετριασμό των καταναλωτικών και των επιχειρηματικών ανησυχιών, σχετικά με την κατάχρηση των ανοιχτών δεδομένων και την βοήθεια στον καθορισμό των προδιαγραφών που θα οδηγήσουν, σε πιθανά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την υλοποίηση
  • Αντιμετωπίζει εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για την ιδιωτικότητα και την ανάγκη για νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια

Τα οφέλη των ανοιχτών δεδομένων μπορεί να είναι αυτοτροφοδοτούμενα: θα αυξηθούν, καθώς τα άτομα αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα και συμβάλουν στη βελτίωση της ακρίβειας και της λεπτομέρειας των πληροφοριών που διαθέτουν. Ωστόσο, αυτός ο κύκλος μπορεί να επιταχυνθεί μόνο εάν ο ιδιωτικός τομέας και οι δημόσιοι οργανισμοί καλλιεργήσουν ένα ζωντανό οικοσύστημα ανοικτού χαρακτήρα και υλοποιήσουν πολιτικές, για την προστασία των ενδιαφερομένων μερών. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι θέτουν σε εφαρμογή τις τεχνολογίες και το ταλέντο για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων. Για τα άτομα, (καταναλωτές και ενεργοί πολίτες) σημαίνει ότι θα είναι σε εγρήγορση, θα καταλαβαίνουν τα δεδομένα από τους παρόχους και τους χρήστες των ανοιχτών δεδομένων.

Πηγή: http://www.mckinsey.com/

Leave a Comment