ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τι χρειάζονται οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις για να επιτύχουν στην καινοτομία ανοιχτών δεδομένων;

Τα ανοικτά δεδομένα θεωρούνται ένας ζωτικός πόρος που μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες τονίζουν τις δυνατότητες της ανοιχτής καινοτομίας για τις επιχειρήσεις: μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχεδόν χωρίς κόστος, να αποκτήσουν καινοτόμα σύνολα δεδομένων που δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν και να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για να επωφεληθούν από την ανοιχτή καινοτομία των δεδομένων.

Open Data Challenge Series CC BY 2.0, uploaded by Open Data Institute.

Σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρίες, οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι μικρότερες και πιο ευέλικτες, και μπορούν πιο εύκολα να ανταποκριθούν γρήγορα σε νέες ιδέες και απαιτήσεις της αγοράς. Μπορούν επίσης να πειραματιστούν ελεύθερα με ανοιχτά δεδομένα για να διερευνήσουν το δυναμικό νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως δείχνει η πρόσφατη μελέτη του ODI, οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις συχνά δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν πλήρως τα ανοιχτά δεδομένα στην καινοτομία. Eυτυχώς, η μελέτη εντοπίζει επίσης τις βασικές δεξιότητες και τις ικανότητες που πρέπει να αναζητήσουν οι επιχειρήσεις  να οικοδομήσουν και να αξιοποιήσουν, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία τους στην καινοτομία.

Τα οφέλη των ΜΜΕ από την καινοτομία ανοιχτών δεδομένων

Η εισερχόμενη ανοιχτή καινοτομία, δηλαδή η αξιοποίηση των γνώσεων και των πόρων ενός εξωτερικού οργανισμού για τη δημιουργία των προϊόντων και των υπηρεσιών , μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ. Επιταχύνει δραματικά τη διαδικασία καινοτομίας και διατηρεί το κόστος ανάπτυξης χαμηλό. Στο πλαίσιο των ανοικτών δεδομένων, οι εξωτερικές πηγές που συλλέγονται και ταξινομούνται από άλλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν χωρίς κόστος. Η χρήση εισερχόμενων ανοιχτών δεδομένων στην καινοτομία μπορεί να αντικαταστήσει πηγές δαπανηρών ιδιοκτησιακών δεδομένων ή να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές δεδομένων που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμες, επιτρέποντας καινοφανή καινοτομία.

Ο συνδυασμός ανοιχτών δεδομένων με κλειστές ιδιόκτητες πηγές δεδομένων, είτε εσωτερικές είτε κοινόχρηστες από τους συνεργάτες, μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες δεδομένων. Οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να αναπτυχθούν και να επεκταθούν χρησιμοποιώντας ανοιχτά δεδομένα μέσω ανοιχτής  συνδυασμένης παραγωγής. Μια ΜΜΕ μπορεί να ανοίξει τα στοιχεία του καταλόγου προϊόντος, επιτρέποντας σε τρίτους να συνεργάζονται και να διαφημίζουν ή να πωλούν τα προϊόντα σε νέες αγορές με αντάλλαγμα μια μικρή αμοιβή. Αυτό επιτρέπει στις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν γρήγορα με περιορισμένους πόρους. Αυτά τα καινοτόμα πλεονεκτήματα χαμηλού κόστους είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες εταιρείες.

Τα εμπόδια των ΜΜΕ στα ανοιχτά δεδομένα

Παρά τις τεράστιες δυνατότητες για ανοιχτή καινοτομία στον τομέα των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, υπάρχουν πολλά εμπόδια. Το περιορισμένο μέγεθος των ΜΜΕ μπορεί να είναι και πρόβλημα: ενώ η ευελιξία είναι επωφελής, περιορισμένοι πόροι μπορούν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία καινοτομίας. Οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά εμποδίων:  κόστος, μελλοντική αβεβαιότητα και κινδύνους.

Λόγω του μικρότερου μεγέθους τους, μπορούν δυσκολεύονται στον εντοπισμό και την αξιολόγηση της χρησιμότητας των ανοιχτών δεδομένων, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο που επεκτείνει τις ανοιχτές πηγές δεδομένων. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε χρονικούς περιορισμούς και περιορισμούς ανθρώπινων πόρων ή λόγω περιορισμένης κατανόησης της  χρήσης ανοιχτών δεδομένων. Οι ευκαιρίες ενσωμάτωσης ανοιχτών δεδομένων σε υπάρχον προϊόν ή υπηρεσία ενδέχεται να παραβλεφθούν λόγω των πιέσεων του χρόνου, των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων και των περιορισμένων  γνώσεων για τα ανοιχτά δεδομένα.

Αυτά τα προβλήματα μπορούν να είναι πιο έντονα για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε δεδομένα και χρειάζονται ειδικευμένους επιστήμονες δεδομένων (που δεν υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι) οι οποίοι να μην επεξεργάζονται  μόνο ανοιχτά δεδομένα, αλλά και να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική διαθεσιμότητα ανοιχτών δεδομένων ως σημαντικού επιχειρηματικού περιουσιακού στοιχείου μπορούν επίσης να αποτρέψουν μερικές ΜΜΕ, ενώ η έλλειψη γνώσης σχετικά με τη διαχείριση των νομικών κινδύνων και των κινδύνων της φήμης  της εταιρίας λόγω των ανοιχτών δεδομένων μπορεί επίσης να υπονομεύσει ή να περιορίσει την πλήρη εφαρμογή ανοικτών δεδομένων σε νέες καινοτομίες. Μια ιδιαίτερη ανησυχία είναι η απομίμηση προϊόντων ή υπηρεσιών από τους ανταγωνιστές, η οποία είναι ευκολότερη όταν χρησιμοποιείτε ανοιχτά δεδομένα. Μη γνωρίζοντας πώς να περιορίσετε αυτόν τον κίνδυνο μπορεί επίσης να μειώσει το πλήρες δυναμικό της χρήσης ανοιχτών δεδομένων.

Ποιες δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται;

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις λόγω του μικρότερου μεγέθους τους είναι ο μειωμένος χρόνος εξερεύνησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων. Ωστόσο, ένα μικρότερο εύρος δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της ομάδας  μπορεί επίσης να σταθεί εμπόδιο την καινοτομία. Τα αναδυόμενα κενά δεξιοτήτων μπορούν να μειώσουν το καινοτόμο δυναμικό μιας επιχείρησης για τη χρήση ανοιχτών δεδομένων.

Οι δεξιότητες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές (και μοναδικές) είναι αυτές που είναι σε θέση να αναπτύξουν και να κατανοήσουν το πλήρες φάσμα επιχειρηματικών περιπτώσεων για ανοιχτά δεδομένα. Η κατανόηση των νομικών πτυχών των ανοιχτών δεδομένων είναι επίσης καίριας σημασίας για τη γνώση του τι μπορεί και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καινοτομία. Ίσως να είναι λιγότερο ξεκάθαρο, αλλά ακόμα και κρίσιμο, η ανάγκη να γεφυρωθούν τα κενά μεταξύ της τεχνικής πλευράς της επιστήμης των δεδομένων και των «πιο ήπιων» δεξιοτήτων διαχείρισης, να χρησιμοποιηθούν ανοικτά δεδομένα για τη δημιουργία νέων προϊόντων και να αναπτυχθούν πληροφορίες αγοράς που εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών. Στο επίκεντρο αυτού είναι οι δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων, η συνεργασία με εξωτερικούς εκδότες ανοιχτών δεδομένων και τους καταναλωτές για να βοηθήσουν στην συν-καινοτομία.

Οι ευρύτερες οργανωτικές δυνατότητες είναι σημαντικές για κάθε επιχείρηση, αλλά για τους χρήστες ανοικτών δεδομένων απαιτείται επίσης κάποια ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι απαιτείται μια ανοιχτή κουλτούρα για να διευκολύνει τις σχέσεις και την ανταλλαγή γνώσεων με εξωτερικούς συνεργάτες για να δημιουργηθούν και να  να λειτουργούν οι καινοτομίες. Πέρα από τις ατομικές δεξιότητες της διαχείρισης σχέσεων, η επιχείρηση πρέπει να συνδεθεί με εκδότες ανοιχτών δεδομένων και καταναλωτές σε όλα τα επίπεδα της ΜΜΕ, και να μάθει και να μοιραστεί γνώση καθώς και ανοιχτά δεδομένα.

Για να αντιμετωπισθούν οι μιμητές, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να καινοτομούν συνεχώς και να παραμένουν μπροστά στους ανταγωνιστές – με άλλα λόγια, το «νέο» πρέπει γίνει η συνήθεια. Τέλος, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν και να προσλαμβάνουν ένα συνδυασμό διεπιστημονικού ταλέντου. Τεχνικές δεξιότητες, για την αξιοποίηση της αξίας των ανοιχτών δεδομένων, αλλά και της «πιο ήπιας» εμπειρίας διαχείρισης για την κατανόηση της ζήτησης για νέες καινοτομίες και προϊόντα. Παρόλο που αυτό είναι προφανές, η αποτυχία εξισορρόπησης διαφορετικών ομάδων εμπειρογνωμοσύνης και η διευκόλυνση σαφούς διαλόγου και κατανόησης μεταξύ, για παράδειγμα, των επιστημόνων δεδομένων και των εμπόρων, θα υπονομεύσει την ικανότητα καινοτομίας.

Προσδιορισμός και αντιμετώπιση των κενών στις δεξιότητες και τις δυνατότητες

Οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πρέπει να αναλύσου τα  κενά τους για να εντοπίσουν τις ελλείψεις ή τις ανεπάρκειες σε βασικές  δεξιότητες και ικανότητες στα ανοιχτά δεδομένα. Όπου είναι δυνατόν, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητήσουν νέες προσλήψεις για να κατακτήσουν αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες ή να έχουν εξωτερική κατάρτιση που θα τις βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιτάχυνση της ανοιχτής καινοτομίας δεδομένων. Η  χρήση ανοιχτών δεδομένων είναι ουσιαστικά δωρεάν, αλλά αυτό δεν εγγυάται ότι οι καινοτομίες θα είναι επιτυχείς. Οι ΜΜΕ πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, επειδή οι καινοτόμες ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι μόνο τόσο καλές όσο καλή είναι και η ομάδα τους και οι επιτυχημένες ομάδες πρέπει να υπερέχουν στην αλίευση και την υιοθέτηση ανοικτών δεδομένων.

Πηγή άρθρου: https://theodi.org

Leave a Comment